واسکولیت

واسکولیت به معنای التهاب عروق است و با وجود لکوسیت های التهابی در دیواره عروق و آسیب واکنشی به ساختارهای عروقی مشخص می شود. از بین رفتن تمامیت رگ منجر به خونریزی و ایسکمی بافتی و نکروز شود. به طور کلی ، عروق آسیب دیده از نظر اندازه ، نوع و مکان در ارتباط با نوع خاص واسکولیت متفاوت هستند. در این بخش به بررسی انواع واسکولیت ها پرداخته شده است.

لیست مطالب

گرانولوماتوز وگنر یا واسکولیت وگنر(نام دیگر: گرانولوماتوز همراه با پلی آنژئیت یا GPA) یک بیماری خودایمنی است که با واسکولیت مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی همراه با درگیر . . .