آموزش پزشکی

بخش آموزش پزشکی سایت اکسترن دارای آموزش های متنوعی برای دانشجویان پزشکی، اکسترن ها، اینترن ها، رزیدنت ها، پرستاران و سایر کادر درمانی است.