داروخانه

داروخانه سایت اکسترن به بررسی داروهای مختلف از نظر ویژگی ها، فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، عوارض، نحوه مصرف و ... پرداخته است.

لیست داروها

ساختار مولکولی استامینوفن
استامینوفن

استامینوفن

استامینوفن؛ علت تجویز و مکانیسم اثر دارو، عوارض و تداخلات دارویی، مسمومیت و هشدارها و احتیاط ها، مصرف در بارداری، شیردهی و کودکان