پرش افکار

پرش افکار یا Flight of Ideas چیست؟

پرش افکار (Flight of Ideas) یک علامت مهم در روانپزشکی است که در آن رشته افکار و کلام بیمار با سرعت زیاد از موضوعی به موضوع دیگری تغییر می کند. این موضوعات معمولا با هم قرابت آوایی یا معنایی دارند.

پرش افکار چیست؟

همانطور که گفته شد یکی از نشانه های مهم بیماری های روانپزشکی می باشد که در آن فرد با سرعت زیاد از موضوعی به موضوع دیگر تغییر جهت می دهد. این موضوعات ممکن است به طرق زیر با یکدیگر در ارتباط باشند:

  • تداعی صوتی (Clang Association) – عبارات و کلماتی با آوایی مشابه.
  • قافیه سازی (Rhyming) – عباراتی آهنگین.
  • جناس (Punning) – کلماتی با گویش یکسان ولی معنایی متفاوت.

پرش افکار در چه بیماری هایی دیده می شود؟

پرش افکار بیشتر در بیماران دوقطبی که در فاز مانیا هستند دیده می شود.

چند مثال برای درک بهتر

به عنوان مثال بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا یا مانیا ممکن است چنین عباراتی را بگوید که نشان از پرش افکار در این فرد دارد:

دیروز شیرآب را باز کردم و یک کاسه شیر ریختم و گذاشتم جلوی قفس شیر

همانطور که مشاهده می کنید در جمله بالا از جناس استفاده شده است و چند عبارت که ارتباط معنایی با هم ندارند اما کلمه شیر در آن ها مشترک است، بطور متوالی گفته شده است.