واکنش‌دهنده‌های فاز حاد

واکنش دهنده های فاز حاد (APR) نشانگرهای التهابی هستند که در موارد آسیب حاد بافت یا التهاب در سرم بیمار افزایش یا کاهش می یابد. آنها همچنین واسطه های مهمی در روند التهابی هستند که پس از وارد شدن چنین استرسی به بدن فعال می شوند.