TRH

هورمون TRH از هیپوتالاموس آزاد شده و بر هیپوفیز اثر می گذارد

هورمون آزادکننده تیروتروپین Thyrotropin-releasing hormone یا به اختصار TRH. هورمون تحریک کننده است که از هیپوتالاموس آزاد شده و بوسیله ساقه ای که بین هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد به هیپوفیز رسیده و باعث تحریک سلول های تیروتروپیک (تیروتروف) شده و باعث تولید هورمون TSH می شود. اندازه گیری TRH بطور روتین در آزمایش های تیروئید انجام نمی شود مگر شک به اختلالات هیپوتالاموس یا هیپوتیروئیدی ثالثیه یا هیپرتیروئیدی ثالثیه وجود داشته باشد که در این آزمایشات سطح TRH به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.