مولتی فاکتوریال

مولتی فاکتوریال یا بیماری چند علتی

مولتی فاکتوریال (به انگلیسی: Multifactorial) به معنای چند علتی بودن است. به عنوان مثال وقتی می گویند یک بیماری مولتی فاکتوریال است یعنی علل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند که ممکن است علل محیطی یا علل ژنتیکی را شامل باشد.