پدیده جاد بازدو (Jod-Basedow)

علت و تاثیر پدیده جاد بازدو

به افزایش تولید هورمون های تیروئید متعاقب مصرف ید (چه بصورت خوراکی و چه در کنتراست ها و مواد حاجب) که سبب هیپرتیروئیدی یا پرکاری تیروئید می شود پدیده جاد بازدو (Jod-Basedow) گفته می شود. افرادی که گواتر (بزرگ شدن تیروئید) ناشی از کمبود ید دارند یا مبتلایان به گریوز یا گواتر مولتی ندولر توکسیک در خطر ابتلا به پدیده جاد بازدو (Jod-Basedow) به دنبال مصرف ید هستند.

پدیده جاد بازدو (Jod-Basedow) در افرادی که مشکل تیروئید ندارند اتفاق نمی افتد.