پاتولوژی بالینی

بخش پاتولوژی بالینی در واقع جزئی از پزشکی بالینی می باشد که مربوط به متخصصان پاتولوژی (پاتولوژیست ها) می باشد. کتاب های مرتبط با تخصص پاتولوژی که مرتبط با پاتولوژی بالینی و تشخیص های آزمایشگاهی است در این بخش قرار می گیرند.