اسپوندیلوآرتروپاتی

اسپوندیلوآتروپاتی (که به آن اسپوندیلو آرتریت نیز گفته می شود) به گروهی از بیماری های التهابی روماتیسمی اطلاق می شود که شامل اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت پسوریاتیک، آرتریت واکنشی و آرتریت روده ای هستند. علائم غالب در بین آنها درد مفاصل و التهاب است که گاهی اوقات بر ستون فقرات تأثیر می گذارد.

این بیماری ها غالبا مفاصل بزرگ بدن و نیز مفاصل محوری را درگیر کرده و فاکتور روماتوئید (RF) در این ها منفی است. درگیری چشمی و HLA-B27 در بعضی از انواع اسپوندیلوآرتروپاتی ها وجود دارد.