بیماری های روماتولوژی

بخش بیماری های روماتولوژی به بررسی علت، علائم، تشخیص و درمان بیماری های روماتیسمی، التهابی و غیرالتهابی می پردازد. از مهم ترین بیماری های روماتولوژی می توان به استئوآرتریت یا آرتروز، آرتریت عفونی یا سپتیک، بورسیت ها، تاندونیت ها، فاشئیت، آرتریت روماتوئید، اسپوندیلوآرتروپاتی ها نظیر اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت پسوریاتیک، آرتریت واکنشی یا سندرم رایتر، لوپوس، اسکلروز سیستمیک یا اسکلرودرمی، واسکولیت ها نظیر تاکایاسو، پلی آرتریت ندوزا، گرانولوماتوز وگنر، چرچ اشتراس، نقرس، پوکی استخوان یا استئوپروز و … اشاره کرد.

بستن