انگل شناسی

بخش انگل شناسی سایت اکسترن به بررسی انگل ها نظیر کرم ها و آغازیان می پردازد.