میکروب‌شناسی

بخش میکروب شناسی سایت اکسترن به بررسی میکروارگانیسم ها نظیر باکتری‌ها و ویروس‌ها می‌پردازد.